ថែរក្សាសក់


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន​

Hair Care ផលិតផលថែរក្សាសក់អោយរឹងម៉ាំមិនងាយជ្រុះ


alternate text

24 US$
550mL

Light & Smooth Shampoo
សាប៊ូកក់សក់ពពុះច្រើន លាងខ្លាញ់ធូលីបានស្អាតល្អ ក្លិនប្រអូបប្រហើរ


alternate text

24 US$
550mL

Light & Smooth Conditioner
សាប៊ូបន្ទន់សក់ ការពារនិងព្យាបាលសក់ មិនអោយស្ងួត បែកចុង


alternate text

23 US$
550mL

Medicated Scalp Care Shampoo
សាប៊ូកក់សក់ លាងស្បែកក្បាលបានស្អាត ទាំងខ្លាញ់ធូលីដីកក់រួច មានអារម្មណ៏ត្រជាក់ស្រួល


alternate text

23 US$
550mL

Medicated Scalp Care Conditioner
សាប៊ូបន្ទន់សក់ ការពារនិងព្យាបាលសក់ អោយរឹងម៉ាំមានអនាម័យ គ្មានអង្គែរ


alternate text

18 US$
200g

Hair Treatment
សាប៊ូអប់សក់ ព្យាបាលសក់បែកចុង សក់ដាច់អោយរលោង រឹងម៉ាំឡើងវិញ


alternate text

22 US$
200g

Scalp Massage Pack
សាប៊ូម៉ាស្សាស្បែកក្បាល ព្យាបាលអង្គែរ រមាស់ និងជួយសក់ឲ្យរឹងម៉ាំ


alternate text

55 US$
150mL

Hair Tonic
ទឹកតូនិចបណ្តុះសក់ បណ្តុះសក់ឲ្យដុះវិញជួយ សក់ឲ្យរឹងម៉ាំមិនងាយជ្រុះ


alternate text

11 US$
one brush

Scalp Cleansing Massage Brush
ច្រាសកក់សក់ ក្រាលច្រាសទន់តែលាង​ ស្បែកក្បាលបានស្អាតល្អ


alternate text

17 US$
400mL

Light & Smooth Shampoo Refill
សាប៊ូកក់សក់(សំរាប់ ចាក់ចូលដប)​ពពុះ ច្រើនលាងខ្លាញ់ធូលីបាន ស្អាតល្អក្លិនប្រអូបប្រហើរ


alternate text

17 US$
400mL

Light & Smooth Conditioner Refill
សាប៊ូបន្ទន់សក់(សំរាប់ ចាក់ចូលដប)​ការពារនិង ព្យាបាលសក់មិនអោយ ស្ងួត បែកចុង


alternate text

16 US$
400mL

Medicated Scalp Care Shampoo Refill
សាប៊ូកក់សក់(សំរាប់ ចាក់ចូលដប)លាងស្បែក ក្បាលបានស្អាតទាំងខ្លាញ់ ធូលីដី កក់រួចមានអារម្មណ៏ ត្រជាក់ស្រួល


alternate text

16 US$
400mL

Medicated Scalp Care Conditioner Refill
សាប៊ូបន្ទន់សក់(សំរាប់ ចាក់ចូលដប)ការពារនិង ព្យាបាលសក់អោយរឹងម៉ាំ មានអនាម័យ គ្មានអង្គែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *