ផ្សេងៗ


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន​

Accesory ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសជប៉ុន


alternate text

3.9 US$
80pads

Silky Cotton
សំលីកុតុងផលិតពី កុតុង១០០%ផ្ទៃធំងាយប្រើ មិនបែកព្រុយជាដាច់ខាត


alternate text

3.5 US$
100Sheets

Oil Blotting Paper
ប្រដាស់ជូតខ្លាញ់មុខ ផលិតពីក្រចៅ១០០% ជក់យកខ្លាញ់មុខបានស្អាតល្អ


alternate text

2.2 US$
one mesh

Bubble Foaming Mesh
សំណាញ់ញីសាប៊ូឲ្យចេញ ពពុះច្រើន ផលិតនៅជប៉ុន ទាំងវត្ថុធាតុដើមនិងការផលិត


alternate text

8.5 US$
one rasp

Smooth Foot Rasp
ប្រដាប់ខាត់កែងជើង ខាត់រួចស្បែកឡើងទន់ ការពារមិនឲ្យឡើងស្ងួតប្រះ


alternate text

2.2 US$
one tray

Soap Tray
ចានដាក់សាប៊ូដុំ មានរៀងជាស្លឹកឈើ ម៉ាំដាក់សាប៊ូមិនរអិល


alternate text

11 US$
one brush

Scalp Cleansing Massage Brush
ច្រាសកក់សក់ ក្រាលច្រាសទន់តែលាង​ ស្បែកក្បាលបានស្អាតល្អ


alternate text

2.5 US$
one sponge

Make Up Sponge G
ប៉ុងផាត់ម៉្សៅ ផាត់ស្មើស្អាតនិងទន់ ល្អសំរាប់ស្បែក