Acne Whitening Body Mist


Acne Whitening Body Mist
ផលិតផលលាបខ្លូនការពារមុននិងជួយស្បែកឲ្យសស្អាត


ស្បែកខ្លូនឡើង សស្អាតនិងគ្មានមុនមួយគ្រាប់
ប្រភេទ Spray ងាយប្រើទោះបីផ្នែកដែលមិនអាចឈោងដៃលាបបាន ដូចជា ខ្នងក៏ដោយ។

< 200 mL >
Order Code : 22380

វិធីប្រើ​​

បន្ទាប់ពីងូតទឹកលាងខ្លួនប្រាណរួច យកផលិតផលនេះមកបាញ់អោយបានសព្វខ្លួនប្រាណជាពិសេសខ្នង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *