Perfect Whited Compact


Perfect Whited Compact
ប្រអប់ដាក់ម្សៅ


តូចស្អាតតែម៉ាំ។កញ្ចក់ធំងាយស្រួលឆ្លុះមុខមើលនិងផាត់ម្សៅ។

< size : 68.2mm × 115.4mm × 15.8mm >
Order Code : 22303

កញ្ចក់ធំងាយស្រួលឆ្លុះមុខមើល និង ផាត់ម្សៅ ។ ទំហំតូចល្មម ងាយស្រួលដាក់ក្នុងកាបូបតាមខ្លួន។ ពេលប្រើអស់ងាយស្រួលដូរម្សៅផាត់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *