Face Color Parette EX


Face Color Parette EX
ម្សៅព៌ណផាត់មុខ


បិតបាំងស្នាមខ្មៅ រន្ធរោម ខូងមុខ និងជួយលើកសំរស់មុខឲ្យស្អាតឆើតឆាយ។

< 5 g >
Size : 85.5mm×47mm×11.8mm
Order Code : 22304

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *